Likhitha Kolla, Fred K. Gruber, Omar Khalid, Colin Hill, Ravi B. Parikh