Kasey Morris, Vincent S. Huang, Mokshada Jain, B.M. Ramesh, Hannah Kemp, James Blanchard, Shajy Isac, Bidyut Sarkar, Vikas Gothalwal, Vasanthakumar Namasivayam, Sema Sgaier. Presented at AI for Social Good workshop at NeurIPS (2019).