Raymond T. Yan, Jeanne Latourelle, Omar Khalid, Ravi Bharat Parikh, Bruce W. Church